Skolens bygninger og faciliteter

 

Første afsnit af Skelgårdsskolen blev taget i brug i 1969

Skolen er bygget i 1 plan med "build-up"-tage - og var fra sin indvielse en rationelt indrettet og veludstyret skole.

Fysisk er skolen organiseret ud fra en "hovedgang" i syd-nordgående retning. Mod vest er skolens faglokaler placeret og mod øst udgår "fingre" med dels administrationsgangen og klasselokale-gangene. I fingrens forlængelse er bygget en ny fløj med 8 lokaler og det pædagogiske servicecenter i 2 plan i midten

"Fingrene" adskilles af grønne-gårde. Ved siden af tilbygningen mod øst ligger skolegårdene afgrænset af henholdsvis gymnastiksalene og børnehaveklasselokalerne A og B, mod nord af Skelgårdsskolens SFO (skolefritidsordning), og mod syd af administrationsgangen.

Alle klasselokaler er velindrettede med gode skabsfaciliteter og vand/vask. Der er fra klasselokalerne i fingrene udgangsmulighed til overdækket gangareal ved grønnegårdene.

Administrationsgangen rummer ud over skolens kontorer tillige lærerværelset, mødelokale, funktionslærernes kontorer samt teknisk service kontor. Skolens smukke festsal ligger i forlængelse af administrationsgangen - med egen indgang fra såvel skolegården som fra Ugandavej.

Skelgårdsskolen er på baggrund af konstruktionsfejl i byggeriet blevet renoveret á 2 gange, senest i 1998/99 for et betragteligt beløb. Renovationen har elimineret de fugt- og svampegener, der var følger af konstruktionsfejlene. I forlængelse heraf, har skolen senest i sommeren 2000 fået renoveret en væsentlig del af tagfladerne. I 2002 blev den nye tilbygning færdig.

Skolens SFO (skolefritidsordning) blev bygget og taget i brug i 1996. SFO´en har ud over egne lokaler også råderet over skolens øvrige lokaler, når disse ikke bruges til undervisning - ligesom skolen i formiddagstimerne benytter SFO´ens lokale(r) til børnehaveklasselokale.

Skolens bruttoetageareal er 12.738 m2