Kommunale retningslinier for kommunikation på ForældreIntra

 

Baggrund

 

ForældreIntra er et kommunalt tilbud om digital kommunikation i skole/hjem-samarbejdet, der kan

benyttes til eksempelvis nyhedsbreve, uge-, måneds- og årsplaner og anden generel information,

som er relevant for forældrene vedrørende klasserne eller skolen som helhed - ligesom det er

meningen, at den skriftlige del af skole/hjem-samarbejdet om elevplaner skal kunne ske ved hjælp

af ForældreIntra.

ForældreIntra rummer en besked-mulighed, som kan anvendes til gensidig orientering af generel

karakter eller spørgsmål med det formål at sikre en god information. I informationsmaterialet til

forældrene om brugen af elektroniske beskeder i ForældreIntra i forbindelse med indførelsen blev

det præciseret, at det er meget vigtigt, at ForældreIntra ikke bruges til anden type kommunikation,

end hvad der er sædvane i brugen af kontaktbøger. Altså til korte, praktiske meddelelser. Det blev

endvidere præciseret, at elektroniske beskeder mellem skole og hjem ikke må rumme

personfølsomme oplysninger.

 

Retningslinier

 

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 21.11.2010 vedtaget nedenstående retningslinier

· Beskeder må kun indeholde generelle eller praktiske informationer

· Beskeder må ikke indeholde personfølsomme oplysninger

· Beskeder, der bliver sendt til flere, må ikke have et indhold, der omhandler enkeltpersoner

som 3. part

· Beskeder og øvrig kommunikation må ikke i sin sproglige stil og indhold krænke anden part

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget skolelederne til at logge forældre af ForældreIntra, såfremt

skolelederne vurderer, at retningslinierne - trods henstillinger og dialog herom - tilsidesættes til

skade for elever og skolens virksomhed.

En skoleleders beslutning om at logge forældre af ForældreIntra skal meddeles forældrene skriftligt

med begrundelse og kan ankes over for Kommunalbestyrelsen inden for 3 uger

Aflogning kan højest ske for en periode på 1 år og eventuel anke har ikke opsættende virkning.

Skolerne har pligt til at sikre, at afloggede forældre i papirversion modtager relevant orientering fra

skolen om elevernes skolegang.