Retningslinier for elevers brug af egne it-enheder.

Som led i Tårnbys it-strategi på 0-18års området, som blev politisk vedtaget i september 2012, skal

eleverne have mulighed for at benytte egne it-enheder i undervisningen. Egne it-enheder kan

eksempelvis være mobiltelefoner, tablets og bærbare pc'ere.

Elevers medbringning og brug af egne it-enheder til skolebrug er absolut frivillig. Skolen kan

ikke stille krav eller forventninger om, at elever benytter egne it-enheder i undervisningen.

Skolen skal som hidtil stille it-udstyr til rådighed for undervisningen.

Hvis elever medbringer egne enheder gælder følgende:

· Elevers medbringning af egne it-enheder sker på eget ansvar. Skolen har ikke nogen

erstatningspligt over for medbragt udstyr, der bliver stjålet eller ødelagt i skoletiden. Skolen

kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på vej til skole, i undervisningen eller i

frikvarteret.

· Elevers brug af egne it-enheder skal til enhver tid respektere begrænsninger i brugen af

enhederne, som følger af skolens ordensregler samt skolens retningslinjer for brug af

printere og andet udstyr.

· Elever skal også med egne it-enheder overholde gældende lovgivning vedrørende brug af

internettet, eksempelvis vedrørende tjenester med aldersbegrænsninger, hacking og ulovlige

fildelingstjenester – ligesom eleverne skal respektere skolens normer for god web-etik.

· Det er lærerne, der i den enkelte undervisningssituation vurderer, om elevens udstyr er

hensigtsmæssig til anvendelse, samt om elevens anvendelse er hensigtsmæssig. Hvis en elev

ikke følger ordensreglerne, skolens retningslinjer i øvrigt eller lovgivning, kan skolens leder

inddrage elevens ret til at benytte egne enheder i undervisningen. Inddragelse kan højst ske

for en periode på 3 måneder og meddeles forældrene skriftligt med begrundelse.

· Skolen tilbyder ikke særlige opbevarings- eller sikringsmuligheder for elevers it-enheder.

Eleverne er selv ansvarlige for opbevaring af medbragte it-enheder.

· Skolen tilbyder ikke særlige opladnings-stationer til medbragte enheder, og det vil kun i

begrænset omfang være muligt at oplade på skolen. Medbragte enheder bør derfor være

fuldt opladede.

Det anbefales, at medbragte it-enheder så vidt muligt er antivirus-beskyttede med nyeste

sikkerhedsopdateringer.

Det kan oplyses, at elevers egne enheder ikke har adgang til undervisningsnetværkets printere og

mappesystemer, da dette kræver særlig installation på den enkelte enhed.

Retningslinjerne er gældende pr. 1.3. 2013 og vedtaget i Børne- og Skoleudvalget d. 17.1.2013